Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden TEUbooker.com

TEUbooker BV (“TEUbooker") hanteert bij de uitvoering van haar diensten en werkzaamheden de navolgende algemene voorwaarden. De gebruiker van de diensten van TEUbooker accepteert de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden van de gebruikers van de diensten van TEUbooker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1 Algemeen

1. TEUbooker fungeert middels het door haar aangeboden platform TEUbooker.com als tussenpersoon tussen partijen die op zoek zijn naar vervoer van containers en partijen die containers vervoeren. TEUbooker is geen vervoerder of opdrachtnemer danwel opdrachtgever van de vervoersopdrachten. De overeenkomsten van vervoer komen dan ook tot stand tussen de opdrachtgever van het vervoer en de opdrachtnemer van het vervoer.

2. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten vervoerovereenkomsten worden uitgevoerd op de door de opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden. Deze voorwaarden vallen buiten de voorwaarden van TEUbooker. In de regel zullen de volgende voorwaarden gelden:

- Voor binnenlands vervoer over de weg: de AVC Condities (AVCCONDITIES);

- Voor buitenlands vervoer over de weg de CMR Condities (CMRCONDITIES);

- Voor vervoer over spoor zal het vervoer uitgevoerd worden op basis van het CIM Verdrag;

- Vervoer over binnenwateren wordt uitgevoerd op basis van de CBRB Voorwaarden (CBRBVOORWAARDEN).

- Echter per vervoersovereenkomst zullen de voorwaarden door de vervoerder worden aangegeven.

Artikel 2 Gebruik van TEUbooker.com

1. TEUbooker.com is toegankelijk door in te loggen via een vantevoren geactiveerd account als gebruiker als opdrachtgever danwel opdrachtnemer. De gebruiker van TEUbooker bevestigt door gebruik van TEUbooker.com handelingsbevoegd te zijn.

2. Het TEUbooker.com account is niet overdraagbaar.

3. TEUbooker gebruikt de accountgegevens enkel voor het correct functioneren van TEUbooker.com. De accountgegevens zullen voor geen ander doeleinde gebruikt worden dan na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vooraf.

4. Accountgegevens dienen waarheidsgetrouw, wettelijk toegestaan, nauwkeurig en niet frauduleus te zijn.

5. TEUbooker is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door de gebruikers aangeleverde accountgegevens.

6. Bij misbruik door een gebruiker van TEUbooker.com zal TEUbooker de account eenzijdig kunnen blokkeren. TEUbooker zal in dat geval de gebruiker hiervan vantevoren op de hoogte stellen.

Artikel 3 Diensten

1. TEUbooker biedt aan als tussenpersoon om tussen de vervoerder (opdrachtnemer) en de lading (opdrachtgever) een vervoersovereenkomst voor het vervoer van containers te sluiten. De vervoersovereenkomst komt tot stand tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever rechtstreeks zonder dat TEUbooker daarbij partij is. Opdrachtnemer is een zelfstandige opdrachtnemer en is geen agent, hulppersoon of onderaannemer van TEUbooker.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de benodigde gegevens en de juistheid van de gegevens.

3. TEUbooker verzorgt de administratieve afhandeling van de opdracht. Opdrachtgever en opdrachtnemer leveren zelf de benodigde informatie aan voor de uitvoering van de opdrachten.

4. TEUbooker verzorgt de facturering van de opdrachten. Betaling vindt plaats op een specifiek daarvoor ingerichte bankrekening. Betaling dient plaats te vinden binnen ..dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever direct in verzuim is en de wettelijke handelsrente alsmede de administratiekosten ad.. verschuldigd wordt. Betaling vindt plaats zonder verrekening of opschorting. Het factureren vindt plaats bij wijze van service en betekent niet dat TEUbooker op enigerlei wijze partij is geworden bij de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen vervoersovereenkomst.

5. Betaling op de rekening van TEUbooker zal bevrijdend zijn ten opzichte van de opdrachtnemer.

6. TEUbooker is niet verantwoordelijk of verplicht om indien er geen betaling door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden, de opdrachtnemer zelfstandig te betalen.

7. De vergoeding voor TEUbooker zal bestaan uit een booking fee. Deze booking fee is verdisconteerd in de te betalen vergoeding voor het vervoer.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. TEUbooker is nimmer aansprakelijk voor enige schade tenzij deze schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van TEUbooker.

2. TEUbooker is sowieso niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de uitvoering van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten vervoerovereenkomsten.

3. TEUbooker is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming als gevolg van onjuistheden in de door opdrachtgever of opdrachtnemer aan geleverde gegevens en informatie.

4. TEUbooker is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van buiten af van het door TEUbooker aangeboden platform.

5. TEUbooker is ook niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen indien deze tekortkoming is veroorzaakt door een omstandigheid buiten haar schuld, die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen en waarvan zij de gevolgen niet heeft kunnen voorkomen of kunnen voorzien. Hieronder zijn in elk geval begrepen storingen in het communicatienetwerk, stroomstoringen/stroomuitval, computerstoringen of softwareproblemen.

6. In geval van enige aansprakelijkheid van TEUbooker is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal 10 maal het bedrag dat TEUbooker aan booking fee voor de betreffende bemiddeling heeft ontvangen waarbij geldt dat TEUbooker nimmer aansprakelijk is voor enige gevolgschade, daaronder begrepen tijdverlet, productieverlies of schade als gevolg van stilstand.

Artikel 5 Reclamaties

1. Alle klachten omtrent de dienstverlening van TEUbooker moeten binnen 5 werkdagen na het onstaan van de klacht aan TEUbooker gemeld worden, bij gebreke waarvan de klager geen beroep meer kan doen op het gebrek in de prestatie.

2. Alle vorderingen tegen TEUbooker vervallen na een periode van 6 maanden aanvangende de dag na de dag waarop de vordering is ontstaan.

3. Vorderingen vanwege een tekortkoming in de uitvoering van de vervoersopdracht worden door de opdrachtgever rechtstreeks bij de opdrachtnemer ingediend. TEUbooker is niet verantwoordelijk voor het (tijdig) indienen van enige reclamatie of vordering bij de opdrachtnemer.

Artikel 6 Recht en Jurisdictie

1. Op alle werkzaamheden en diensten van TEUbooker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot danwel voortvloeiende uit de diensten of werkzaamheden van TEUbooker zullen met uitsluiting van alle overige rechters worden beslecht door de rechtbank Rotterdam.

Artikel 7 Wijzigingen

TEUbooker behoudt zich het recht voor om de content van TEUbooker.com zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen of te verwijderen. TEUbooker behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Enige wijziging van de voorwaarden geldt vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden zijn gedeponeerd.